preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb preload-thumb
 

Všeobecné podmínky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Úniková hra Jdou i po Tobě?! je provozována společností Úniková hra trutnov s.r.o., IČO:06803504 se sídlem Nádražní 189, Trutnov, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41075 (dále jen provozovatel) a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

1.2 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat VOP. Aktuální VOP budou zveřejněny na webových stránkách www.unikovahratrutnov.cz

2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

2.1 Podmínkou k účasti v únikové hře provozovatele je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních pravidel, a to všemi účastníky. Účastník tímto souhlasí, že mu může být znemožněn přístup do provozovny, bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části, v případě nedodržení bezpečnostních a provozních pravidel a pokynů obsluhy únikové hry.

2.2 Vstupem do provozovny se účastník dobrovolně zavazuje k dodržování provozního řádu a pokynů operátora únikové hry.

2.3 Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Za účastníky mladší 18 let mají zodpovědnost jejich zákonní zástupci nebo jejich doprovod starší 18 let.

2.4 Úniková hra obsahuje napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání únikové hry budou účastníci monitorováni zkušeným operátorem dané hry, a to prostřednictvím odposlechů a video přenosů z dané hry.

2.5 Pokud by měl jakýkoliv účastník jakékoliv zdravotní či psychické potíže, měl by tento účastník tuto skutečnost sdělit operátorovi dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní či psychický stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

2.6 Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.

2.7 Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do provozovny, a to na základě rozhodnutí operátora. Dále platí, že provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení operátora bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.

2.8 Účastníkům je zakázáno vstupovat do provozovny únikové hry s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců. V budově, kde se nachází provozovna únikové hry je striktně zakázáno kouřit.

2.9 Účastníci nesmějí v provozovně únikové hry používat své osobní předměty.

3. OBCHODNÍ PRAVIDLA

3.1 Ceny vstupného uvedené na webu jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikovou hru se mohou lišit v závislosti na datu a konkrétním času dané rezervace. Na vstupné se nevztahují slevy pro studenty, důchodce ani ZTP. Vstupné musí být vždy uhrazeno před zahájením únikové hry.

3.2 Rezervaci je nutné zrušit alespoň 24 hodin před rezervovaným termínem. Pokud účastník takto neučiní, voucher propadá.

3.3 Účastník je povinen dostavit se na místo konání únikové hry. Pozdní příchody na únikovou hru nejsou přípustné. V případě, že se účastník zdrží déle než 15 minut po rezervovaném termínu, začíná běžet čas, který je nutný k absolvování únikové hry, bez ohledu na nepřítomnost účastní a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části.

3.4 Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 14let. Vyjímky jen po předchozí domluvě.

3.5 Provozovatel si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného.

3.6 Pokud účastníci ze své vůle hru předčasně ukončí, nemají nárok na vrácení vstupného ani jeho části.

3.7 Pokud má účastník zakoupen voucher, je nutné se řídit jeho platností, která je uvedena na vouchru. Termín hry je nutné zarezervovat v době platnosti vouchru. Pokud účastník takto neučiní, voucher propadá bez nároku na vrácení vstupného.

4. PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

4.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v provozovně únikové hry je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Operátor hry Vám rád udělá upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách za tímto účelem vyhrazeným.

4.2 Účastníci jsou tímto provozovatelem žádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu únikové hry, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

5.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách provozovatele mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat.

5.2 V průběhu poskytování svých služeb bude provozovatel maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že provozovatel nebude odpovědný za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které provozovatel nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, přerušení dodávky elektřiny atd.).

5.3 Provozovatel není odpovědný za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.

5.4 Webové stránky provozovatele mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek provozovatele, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor provozovatele s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

5.5 Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek provozovatele a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

5.6 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti provozovatele vůči účastníkovi je výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití služeb nabízených provozovatelem.

6. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 V případě uchovávání osobních dat o klientech a účastnících únikové hry provozované provozovatelem jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech provozovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích (“Zákon”). Jakékoliv osobní údaje získané provozovatelem mohou být použity pouze pro potřeby provozovatele a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu účastníků, provozovatel používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.